ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
ข้อมูลทั่วไป >> พันธกิจ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ คนชรา เป็นต้น

3. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีต่อความต้องการของประชาชน

4. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนในด้านการการป้องกัน

             และบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไข

              ปัญหาความยากจน

6. ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของ " ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

7. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน

8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.