ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
คลังความรู้ >> ระเบียบ/กฎหมาย
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 25 ธ.ค. 2566 5 1
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 01 พ.ย. 2566 10 2
3 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ พ.ศ.2566 10 ต.ค. 2566 32 6
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ต.ค. 2566 23 8
5 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 22 มี.ค. 2566 14 2
6 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 22 มี.ค. 2566 13 0
7 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สส. พ.ศ.2566 22 มี.ค. 2566 12 1
8 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 24 ม.ค. 2566 5 0
9 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 24 ม.ค. 2566 8 3
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 24 ม.ค. 2566 5 0
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 24 ม.ค. 2566 5 0
12 กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 21 ม.ค. 2566 5 0
13 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 21 ม.ค. 2566 5 0
14 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับล่าสุด) พ.ศ.2560 31 ธ.ค. 2565 6 1
15 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 31 ธ.ค. 2565 5 0
16 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 31 ธ.ค. 2565 5 0
17 พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 27 ธ.ค. 2565 5 0
18 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 21 ธ.ค. 2565 5 0
19 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 16 พ.ย. 2565 5 0
20 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 01 ธ.ค. 2564 10 2
21 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 01 ธ.ค. 2564 5 0
22 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 01 ธ.ค. 2564 5 0
23 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยชายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 01 ธ.ค. 2564 5 0
24 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน 13 ก.ค. 2564 19 5
25 กฎกระทรวงฉบับที่ 70 พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 09 มิ.ย. 2564 7 1
26 กฎกระทรวงฉบับที่ 69 พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 09 มิ.ย. 2564 21 3
27 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 04 พ.ค. 2564 6 1
28 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 01 เม.ย. 2564 10 2
29 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2564 01 เม.ย. 2564 7 0
30 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 01 เม.ย. 2564 10 0
31 ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 01 เม.ย. 2564 7 0
32 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 01 เม.ย. 2564 8 0
33 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 01 เม.ย. 2564 5 0
34 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 01 เม.ย. 2564 19 6
35 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 01 เม.ย. 2564 13 2

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.