ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
171 การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน 22 ก.พ 2567 1 1
170 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน หมู่ 1 และหมู่ 12 22 ก.พ 2567 1 2
169 กองช่างออกสำรวจบ้านตกเกณฑ์ในตำบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการของบประมาณในการซ่อมแซม 21 ก.พ 2567 2 2
168 การตอบแบบสอบถามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA) 16 ก.พ 2567 3 2
166 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.10 13 ก.พ 2567 3 2
165 งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ออกให้บริการฉีดทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านติมพันธ์พิทยาคม 13 ก.พ 2567 2 1
163 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 13 ก.พ 2567 3 2
156 งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 07 ก.พ 2567 7 5
164 กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 07 ก.พ 2567 5 3
167 สำรวจพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 06 ก.พ 2567 2 1
158 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการน้ำในช่วงฤดูแล้ง 06 ก.พ 2567 3 2
157 กิจกรรมเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 05 ก.พ 2567 3 2
155 การอบรมและสาธิตการดับเพลิงและสาธิตหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 02 ก.พ 2567 6 3
159 กิจกรรมออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าข้างทาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองลุง 02 ก.พ 2567 2 1
160 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.5, ม.17 01 ก.พ 2567 1 1
161 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 29 ม.ค. 2567 1 1
162 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 13 ม.ค. 2567 1 1
154 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 25 ธ.ค. 2566 1 1
152 คู่มือ ITA ประจำปี 2567 18 ธ.ค. 2566 7 2
153 ปฏิทินการประเมิน ITA 2567 18 ธ.ค. 2566 5 1
151 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 01 พ.ย. 2566 6 2
150 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ พ.ศ.2566 10 ต.ค. 2566 22 6
149 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ต.ค. 2566 15 8
148 คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 14 ก.ย. 2566 9 1
147 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 07 ก.ย. 2566 13 17
146 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 04 ก.ย. 2566 12 3
145 ประกาศ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 15 ส.ค. 2566 12 6
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566 26 7
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566 19 2
142 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 27 มี.ค. 2566 20 4
139 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก สส. พ.ศ.2566 22 มี.ค. 2566 8 1
140 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 22 มี.ค. 2566 9 0
141 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 22 มี.ค. 2566 10 2
138 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 20 มี.ค. 2566 22 8
137 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 14 ก.พ 2566 23 5
136 มาตรการป้องกันกรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและอุบัติเหตุในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน 13 ก.พ 2566 20 5
133 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 03 ก.พ 2566 19 12
131 คู่มือ ITA ประจำปี 2566 07 ม.ค. 2566 16 3
130 ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2566 07 ม.ค. 2566 16 0
132 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 05 ม.ค. 2566 22 7
126 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 05 ม.ค. 2566 15 4
125 ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรววง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566 03 ม.ค. 2566 16 3
124 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสี่แยกบ้านนายทองสุข สมจิตร ไปบ้านสะเดา หมู่ที่14 บ้านศรีสระจันทร์ ตำบลสะเดาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21 ธ.ค. 2565 38 12
127 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 13 ธ.ค. 2565 17 5
128 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 13 ธ.ค. 2565 15 5
123 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโพงถึงหนองปังโอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 09 ธ.ค. 2565 18 2
122 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 พ.ย. 2565 26 7
121 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 29 พ.ย. 2565 10 1
120 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ปีงบประมาณ 2566 09 พ.ย. 2565 10 2
134 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 05 พ.ย. 2565 19 9
135 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 05 พ.ย. 2565 12 6
119 ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 31 ต.ค. 2565 72 40
129 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 01 ต.ค. 2565 10 1
118 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 01 ก.ย. 2565 44 38
117 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 29 ส.ค. 2565 33 30
116 ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 09 ส.ค. 2565 105 164
114 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 08 ส.ค. 2565 16 6
115 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ก.ค. 2565 13 7
113 ประกาศ อบต.สะเดาใหญ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 24 มิ.ย. 2565 16 3
112 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 24 มิ.ย. 2565 13 1
111 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 17 มิ.ย. 2565 11 1
109 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 15 มิ.ย. 2565 27 14
108 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 14 มิ.ย. 2565 14 5
110 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 13 มิ.ย. 2565 12 5
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รูปแบบการประชาคมท้องถิ่น การใช้แบบสอบถาม-ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 27 พ.ค. 2565 16 5
101 ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 และค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2565 23 พ.ค. 2565 16 4
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 19 เม.ย. 2565 21 4
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 เม.ย. 2565 12 0
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาศ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 เม.ย. 2565 14 2
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 08 เม.ย. 2565 13 3
96 ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 04 เม.ย. 2565 34 18
105 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 01 เม.ย. 2565 8 2
106 คำสั่งอค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 01 เม.ย. 2565 7 1
103 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 01 เม.ย. 2565 7 0
104 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 เม.ย. 2565 8 2
107 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 31 มี.ค. 2565 7 2
93 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 22 มี.ค. 2565 19 3
94 ประกาศอำเภอขุขันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 22 มี.ค. 2565 60 1
95 ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 22 มี.ค. 2565 18 6
91 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 17 มี.ค. 2565 20 9
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 05 มี.ค. 2565 19 1
89 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 01 มี.ค. 2565 10 2
90 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 14 ก.พ 2565 18 6
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 02 ก.พ 2565 21 2
74 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ 31 ม.ค. 2565 13 3
75 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 31 ม.ค. 2565 67 14
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 15 ม.ค. 2565 19 1
73 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 11 ม.ค. 2565 21 3
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 08 ม.ค. 2565 21 2
72 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 29 ธ.ค. 2564 23 5
86 ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2565 21 ธ.ค. 2564 14 2
71 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสาย ศก.ถ.165-01 สายจากแยกทางหลวงชนบท ศก.5050 บ้านวัดร้าง ม.6 ถึงแยกทางหลวงชนบท ศก.5050 บ้านโคกสำราญ ม. 12 สายจากบ้านใหม่ถึงบ้านจะลง ม.2, 9 17 ธ.ค. 2564 89 6
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินและชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 16 ธ.ค. 2564 25 2
68 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 16 ธ.ค. 2564 24 3
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2565 16 ธ.ค. 2564 22 1
67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 14 ธ.ค. 2564 89 8
66 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปี 2564 09 ธ.ค. 2564 45 7
63 ประกาศเรียกรายงานตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 24 พ.ย. 2564 33 7
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะเดาเหนือ หมู่ที่ 13 โดยวิธีการคัดเลือก 23 พ.ย. 2564 89 2
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะเดาตะวันตก หมู่ที่ 5 โดยวิธีการคัดเลือก 23 พ.ย. 2564 78 1
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 06 พ.ย. 2564 21 3
61 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาเหนือ หมู่ที่ 13 จากสายคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง สายบ้านนิคมซอย 4 ตำบลหนองฉลอง 01 พ.ย. 2564 68 5
62 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาตะวันตก หมู่ที่ 5 จากสายคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง สายบ้านนิคมซอย 3 ตำบลหนองฉลอง 01 พ.ย. 2564 76 3
60 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2564 35 4
59 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ต.ค. 2564 50 8
76 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ต.ค. 2564 20 11
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 02 ต.ค. 2564 11 0
88 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 01 ต.ค. 2564 76 57
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ก.ย. 2564 59 8
57 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 13 ก.ย. 2564 65 8
56 การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันเวลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนหรือต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 09 ก.ย. 2564 22 5
54 การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันเวลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ห้วง 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 09 ก.ย. 2564 14 3
53 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565) 09 ก.ย. 2564 13 2
52 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565) 09 ก.ย. 2564 17 2
55 การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันเวลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ห้วง 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 09 ก.ย. 2564 9 0
51 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ก.ย. 2564 44 25
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 04 ก.ย. 2564 10 0
50 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเวรชุดทีมปฏิบัติการประจำศูนย์พักคอย ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 31 ส.ค. 2564 22 20
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 25 ส.ค. 2564 13 1
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 20 ส.ค. 2564 20 5
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 07 ส.ค. 2564 11 1
47 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 29 ก.ค. 2564 43 30
46 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเวรชุดทีมปฏิบัติการประจำศูนย์พักคอย ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 27 ก.ค. 2564 76 91
44 สมุดลงเวลาการปฏิบัติงาน ชุดทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำศูนย์พักคอย ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ระหว่างวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 20 ก.ค. 2564 50 35
43 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเวรชุดทีมปฏิบัติการประจำศูนย์พักคอย ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 19 ก.ค. 2564 101 95
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกตัวที่บ้านเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 16 ก.ค. 2564 66 57
35 คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 09 ก.ค. 2564 67 62
33 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 08 ก.ค. 2564 60 55
36 คำสั่งเรื่องจัดตั้งศูนย์ฯ โควิด-19 และแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประจำศูนย์ฯ โควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 06 ก.ค. 2564 5520 4850
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 03 ก.ค. 2564 12 0
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 11 มิ.ย. 2564 22 23
31 ประกาศการกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหาส่วนตำบล 08 มิ.ย. 2564 20 4
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 05 มิ.ย. 2564 11 0
30 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 01 มิ.ย. 2564 13 4
29 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง 01 มิ.ย. 2564 22 9
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 08 พ.ค. 2564 10 0
42 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 02 เม.ย. 2564 16 3
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 01 เม.ย. 2564 15 11
23 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 01 เม.ย. 2564 17 6
20 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 01 เม.ย. 2564 6 0
13 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 01 เม.ย. 2564 8 0
12 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2564 01 เม.ย. 2564 5 0
14 ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 01 เม.ย. 2564 5 0
41 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ 30 มี.ค. 2564 8 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 2564 33 31
21 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 15 มี.ค. 2564 10 7
4 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มี.ค. 2564 25 13
16 คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ 02 มี.ค. 2564 10 3
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (รายละเอียดโครงการ) 02 มี.ค. 2564 28 17
11 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 02 มี.ค. 2564 14 7
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 02 มี.ค. 2564 28 16
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 02 มี.ค. 2564 31 20
3 ประกาศร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน 24 ก.พ 2564 31 12
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 22 ก.พ 2564 64 16
1 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 11 ก.พ 2564 44 17
10 คู่มือการปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติราชการ 03 ก.พ 2564 13 4
28 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ พ.ศ. 2564 07 ม.ค. 2564 19 19
9 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05 ม.ค. 2564 35 8
7 ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 07 ธ.ค. 2563 23 8
8 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 01 ธ.ค. 2563 22 10
39 แบบบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ (ภ.ด.ส.1) 16 มิ.ย. 2563 8 4
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 15 มิ.ย. 2563 8 3
40 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ (ภ.ด.ส.3) 06 มิ.ย. 2563 9 5
34 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 28 ก.พ 2563 12 3
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 04 พ.ย. 2562 9 2
15 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 18 ก.ย. 2558 15 3
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที 5 29 ก.ค. 2558 15 2
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14 29 ก.ค. 2558 17 2
25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 29 ก.ค. 2558 12 1
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 29 ก.ค. 2558 14 2
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านติม - บ้านปุดเนียม หมู่ที่ 16 17 ก.ค. 2558 12 3

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.