ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
รูปภาพกิจกรรม
ลำดับ หัวข้อ
1 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2 ตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ปี 2564
3 ประชุมคณะกรรมการแผนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
4 ประชุมซักซ้อมแนวทางการเสนอโครงการ สปสช
5 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
6 ประชุมสภา 15 ก.พ. 2564
7 ประชุมวิสามัญก่อสร้างป้อมยามตำรวจ
8 โครงการค่ายคุณธรรมปลูกจิตสำนึกแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในเด็กและเยาวชนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพันธุกรรมพืช
10 กิจกรรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565
11 ปกปักแปลงสำรวจพันธุกรรมพืชป่าโสร่งโพงสนาย
12 ติดตามการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ร่องระบายน้ำ ปรับเกรดถนน เตรียมลงถนนหินคลุก ถนนคอนกรีต
13 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
14 เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง พร้อมแจกผ้าอ้อม นม สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต
15 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนพร้อมใจใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านติม
17 ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ อบต.
18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ และบ้านหนองลุง
19 มอบเงินช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
20 จัดสรรงบประมาณหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์​ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันปัญหาโรคโควิด -19
21 นักบริบาลเข้าเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตามหมู่บ้านต่างๆ
22 จัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักรักษาระหว่างรอเตียง ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
23 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ แม่ เด็ก เยาวชน และประชาชนบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 12 ตามงบอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 การประชุมสภาครั้งแรก
25 ประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่1/2565
26 กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส
28 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน”
29 สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 กิจกรรม Big cleaning day
31 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลสะเดาใหญ่
32 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้กักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
33 ประชาสัมพันธ์โบราณสถานตำบลสะเดาใหญ่
34 อนุรักษ์บ้านเขมรโบราณ ตำบลสะเดาใหญ่
35 โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุกมหัศจรรย์แพรพรรณ 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ"
36 การประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565 พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
37 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
38 ภาพประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
39 การประชาคม เพื่อหามาตรการป้องกันกรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและอุบัติเหตุในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน
40 โครงการฝึกอบรมอาชีพจับผ้าประดับ ตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
41 ปปช.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
42 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าไหม ตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมอบรมการปักผ้าด้วยมือ)
43 การส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านติม หมู่ที่ 1
44 กิจกรรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2566
45 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
46 กิจกรรมการติดตามเพื่อขับเคลื่อน RE - X-Ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
47 การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.