ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000011
สัปดาห์นี้ 0000011
เดือนนี้ 0000454
ทั้งหมด 0019999
IP 3.238.121.7
รูปภาพกิจกรรม
ลำดับ หัวข้อ
1 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2 ตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ปี 2564
3 ประชุมคณะกรรมการแผนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
4 ประชุมซักซ้อมแนวทางการเสนอโครงการ สปสช
5 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
6 ประชุมสภา 15 ก.พ. 2564
7 ประชุมวิสามัญก่อสร้างป้อมยามตำรวจ
8 โครงการค่ายคุณธรรมปลูกจิตสำนึกแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในเด็กและเยาวชนตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพันธุกรรมพืช
10 กิจกรรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565
11 ปกปักแปลงสำรวจพันธุกรรมพืชป่าโสร่งโพงสนาย
12 ติดตามการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ร่องระบายน้ำ ปรับเกรดถนน เตรียมลงถนนหินคลุก ถนนคอนกรีต
13 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
14 เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง พร้อมแจกผ้าอ้อม นม สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต
15 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนพร้อมใจใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านติม
17 ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ อบต.
18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่ และบ้านหนองลุง
19 มอบเงินช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
20 จัดสรรงบประมาณหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์​ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันปัญหาโรคโควิด -19
21 นักบริบาลเข้าเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตามหมู่บ้านต่างๆ
22 จัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักรักษาระหว่างรอเตียง ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
23 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ แม่ เด็ก เยาวชน และประชาชนบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 12 ตามงบอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 การประชุมสภาครั้งแรก
25 ประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่1/2565
26 กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 มอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาส
28 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน”
29 สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 กิจกรรม Big cleaning day
31 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลสะเดาใหญ่
32 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้กักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
33 ประชาสัมพันธ์โบราณสถานตำบลสะเดาใหญ่
34 อนุรักษ์บ้านเขมรโบราณ ตำบลสะเดาใหญ่
35 โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุกมหัศจรรย์แพรพรรณ 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ"
36 การประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565 พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
37 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
38 ภาพประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
39 การประชาคม เพื่อหามาตรการป้องกันกรณีที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและอุบัติเหตุในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน
40 โครงการฝึกอบรมอาชีพจับผ้าประดับ ตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
41 ปปช.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เก็บแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
42 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าไหม ตำบลสะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมอบรมการปักผ้าด้วยมือ)
43 การส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านติม หมู่ที่ 1
44 กิจกรรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2566
45 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
46 กิจกรรมการติดตามเพื่อขับเคลื่อน RE - X-Ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
47 การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ
48 กิจกรรม big cleaning day ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
49 โครงการบริหารจัดำการขยะต้นทาง (การคัดแยกประเภทขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
50 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะเดาใหญ่ ประจำปี 2567
51 การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลสะเดาใหญ่ ครั้งที่ 2/2567
52 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
53 โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 5 บ้านสะเดาตะวันตก ประเดือน เมษายน 2567
54 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
55 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมกีฬาอบต.สะเดาใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567
56 ออกนอกพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ตำบลสะเดาใหญ่
57 เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ตอซังข้าวทุ่งนา ในเขตพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 2
58 กิจกรรมกีฬาอบต.สะเดาใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567
59 โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 11 บ้านหนองลุง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
60 กิจกรรมบวชนาคหมู่คู่บุญบั้งไฟ ประจำปี 2567
61 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
62 โครงการควบคุมและป้องโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
63 การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดคโรน่า 2019 (กรณีเกิดโรคระบาด)
64 โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
65 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสะเดาใหญ่ ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
66 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
67 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
68 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
69 โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 6 บ้านวัดร้าง ประเดือน มิถุนายน 2567