ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 000000
เมื่อวาน 0000018
สัปดาห์นี้ 0000018
เดือนนี้ 0000563
ทั้งหมด 0015139
IP 34.239.154.201
คลังความรู้ >> คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ 30 ก.ย. 2566 0 0
2 คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 14 ก.ย. 2566 9 1
3 คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 26 ส.ค. 2566 1 1
4 คู่มือการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 19 ก.ค. 2566 4 1
5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 03 ก.พ 2566 9 4
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมัน พ.ศ.2542 24 ม.ค. 2566 8 3
7 คู่มือการปฏิบัติงาน การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ 24 ม.ค. 2566 7 4
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านธุรการและงานสารบรรณ 24 ม.ค. 2566 8 4
9 คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03 ธ.ค. 2565 8 3
10 คู่มือการปฏิบัติงาน ใบลาพักผ่อน 30 พ.ย. 2565 6 5
11 คู่มือการปฏิบัติงาน ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 30 พ.ย. 2565 4 1
12 คู่มือการปฏิบัติงาน ใบลาอุปสมบท 30 พ.ย. 2565 3 0
13 คู่มือการปฏิบัติงาน ตัวอย่างหนังสือขอลาออกจากราชการ 30 พ.ย. 2565 3 0
14 คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ 01 เม.ย. 2564 9 3
15 คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ 02 มี.ค. 2564 10 3
16 คู่มือการปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติราชการ 03 ก.พ 2564 13 4

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.