ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน บ้านเขวิก หมู่ที่ 8 10 มิ.ย. 2567 1 0
2 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.11,ม.5 07 มิ.ย. 2567 2 1
3 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.2,ม.7 06 มิ.ย. 2567 3 2
4 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 30 พ.ค. 2567 3 2
5 โครงการบวชนาคหมู่คู่บุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 25 พ.ค. 2567 3 2
6 โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 11 บ้านหนองลุง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 21 พ.ค. 2567 30 5
7 กิจกรรมงานกีฬาอบต.สะเดาใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 05 พ.ค. 2567 44 29
8 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 11 29 เม.ย. 2567 27 30
9 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาอบต.สะเดาใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 26 เม.ย. 2567 2 1
10 ออกนอกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ครอบครัว นายสิม ศรีมะณี ชุมชนหมู่ที่ 15 บ้านหนองติมใต้ 26 เม.ย. 2567 17 8
11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจาร์ย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ประจำปี 2567 25 เม.ย. 2567 1 1
12 โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 5 บ้านสะเดาตะวันตก ประจำเดือน เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567 4 3
13 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 13 19 เม.ย. 2567 2 1
14 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13 เม.ย. 2567 4 4
15 การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลสะเดาใหญ่ ครั้งที่ 2/2567 04 เม.ย. 2567 8 2
16 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสะเดาใหญ่ 01 เม.ย. 2567 9 3
17 รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY รอบที่ 3 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.สะเดาใหญ่ 29 มี.ค. 2567 9 5
18 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.16 และหมู่ 4 29 มี.ค. 2567 4 0
19 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกบริการจัดเก็บภาษีป้ายเเละออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2567 หมู่ 5 และหมู่ 11 29 มี.ค. 2567 5 2
20 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกบริการจัดเก็บภาษีป้ายเเละออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2567 หมู่ 10 และหมู่ 17 27 มี.ค. 2567 4 0
21 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกบริการจัดเก็บภาษีป้ายเเละออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2567 หมู่12,หมู่9และหมู่2 26 มี.ค. 2567 4 0
22 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ศพด.อบต.สะเดาใหญ่ ประจำปี 2567 22 มี.ค. 2567 4 0
23 โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง (การคัดแยกประเภทขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 20 มี.ค. 2567 9 4
24 กิจกรรม Big cleaning day หมู่ 4 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) 19 มี.ค. 2567 6 1
25 งานสาธารณสุข ดำเนินการรวบรวมและนำขยะอันตรายในชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี 2567 15 มี.ค. 2567 5 0
26 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2567 11 มี.ค. 2567 5 2
27 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี 09 มี.ค. 2567 14 18
28 ศึกษาดูงาน ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 08 มี.ค. 2567 6 2
29 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ อบต.บ้านในดง อ.บ้านยาง จังหวัดเพชรบุรี 07 มี.ค. 2567 17 15
30 โครงการการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 06 มี.ค. 2567 5 1
31 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ วัดอุดมมงคล 05 มี.ค. 2567 6 1
32 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.1 05 มี.ค. 2567 7 1
33 กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม 2567 04 มี.ค. 2567 5 1
34 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกวัดพื้นที่สถานประกอบการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 28 ก.พ 2567 48 66
35 การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน 22 ก.พ 2567 37 71
36 การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 22 ก.พ 2567 9 4
37 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน หมู่ 1 และหมู่ 12 22 ก.พ 2567 21 73
38 กองช่างออกสำรวจบ้านตกเกณฑ์ในตำบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการของบประมาณในการซ่อมแซม 21 ก.พ 2567 7 3
39 การตอบแบบสอบถามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA) 16 ก.พ 2567 7 2
40 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.10 13 ก.พ 2567 7 2
41 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 13 ก.พ 2567 7 2
42 งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ออกให้บริการฉีดทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านติมพันธ์พิทยาคม 13 ก.พ 2567 7 1
43 งานสมโภชน์ศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 07 ก.พ 2567 12 5
44 กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 07 ก.พ 2567 11 4
45 สำรวจพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 06 ก.พ 2567 6 1
46 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการน้ำในช่วงฤดูแล้ง 06 ก.พ 2567 7 2
47 กิจกรรมเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 05 ก.พ 2567 7 2
48 กิจกรรมออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าข้างทาง หมู่ที่ 11 บ้านหนองลุง 02 ก.พ 2567 7 1
49 การอบรมและสาธิตการดับเพลิงและสาธิตหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 02 ก.พ 2567 12 4
50 งานซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่อความสว่างและความปลอดภัยในชุมชน ม.5, ม.17 01 ก.พ 2567 5 1
51 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 29 ม.ค. 2567 5 1
52 (ประชาสัมพันธ์) การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 17 ม.ค. 2567 1 0
53 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 13 ม.ค. 2567 5 1
54 (ประชาสัมพันธ์) การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 06 ธ.ค. 2566 0 0
55 (ประชาสัมพันธ์) การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 02 พ.ย. 2566 0 0
56 (ประชาสัมพันธ์) การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 13 ก.ย. 2566 3 3
57 การอบรมและสาธิตการดับเพลิงและสาธิตหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566 06 ก.พ 2566 1 1

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.