ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000001
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000222
เดือนนี้ 0000659
ทั้งหมด 0019394
IP 34.239.176.54
ข้อมูลทั่วไป >> อำนาจหน้าที่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่

อํานาจหน้าที่

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล แยกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล และอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์กรบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

                   องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม :กิจการสาธารณที่องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่จัดทําสามารถจําแนกได้ ประเภท คือ

๑. องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                       (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                       (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                       (๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

                       (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                       (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                       (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร

๒. กิจการที่องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้

                       (๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                       (๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                       (๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ

                       (๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                       (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                       (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                       (๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                       (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                       (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล

                       (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                       (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                       (๑๒) การท่องเที่ยว

                       (๑๓) การผังเมือง 

                      อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดอํานาจหน้าที่ของกระทรวงทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนําความเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย

การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่งคงแห่งชาติ

                   องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอํานาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

                   นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน

                   อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕5๔ ได้กําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอํานาจให้กับองค์กรบริหารส่วนตําบล โดยได้มีการกําหนดไว้ในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๖ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

   (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน

                       (๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                       (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                       (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

                       (5) การสาธารณูปการ

                       (๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

                       (๗) การพานิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

                       (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                       (๔) การจัดการศึกษา

                       (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                       (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

                       (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                       (๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                       (๑๔) การส่งเสริมการกีฬา

                       (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                       (๑๖) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                       (๑๗) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                       (๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

                       (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                       (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน

                       (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                       (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                       (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

                      (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       (๒๕) การผังเมือง

                       (๒๖) การชนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

                       (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                       (๒๘) การควบคุมอาคาร

                       (๒๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                       (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                       (๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

                   องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอํานาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มีให้กําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างอื่นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล จะเสนอได้โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

 

 

 

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ๋ 18 พ.ย. 2566 4 2

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.