ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000002
เมื่อวาน 0000013
สัปดาห์นี้ 0000223
เดือนนี้ 0000660
ทั้งหมด 0019395
IP 34.239.176.54
การบริหารทรัพยากรบุคคล >> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 ประกาศ มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย 23 ม.ค. 2566 6 1
2 ประกาศหลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 07 ม.ค. 2566 10 4
3 ประกาศ ก.กลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 07 ม.ค. 2566 12 3
4 ประกาศ ก.กลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 07 ม.ค. 2566 4 0
5 ประกาศ ก.กลาง ข้าราชการ อบจ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 07 ม.ค. 2566 4 0
6 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. 07 ม.ค. 2566 5 1
7 ประกาศประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 05 พ.ย. 2565 6 2
8 -ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 04 พ.ย. 2565 4 0
9 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 04 พ.ย. 2565 5 1
10 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 04 พ.ย. 2565 4 0
11 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 04 พ.ย. 2565 4 0
12 -ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 04 พ.ย. 2565 4 0
13 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558 04 พ.ย. 2565 7 1
14 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 04 พ.ย. 2565 4 0
15 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 04 พ.ย. 2565 4 0
16 -ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 04 พ.ย. 2565 8 2
17 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 04 พ.ย. 2565 4 0
18 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 04 พ.ย. 2565 4 0
19 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 04 พ.ย. 2565 4 0
20 ประกาศ หลัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (ห้วง 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 30 ก.ย. 2565 10 5
21 ประกาศ หลัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (ห้วง 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 30 ก.ย. 2565 7 2
22 ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาสาย และจำนวนวันลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนหรือต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (ห้วง 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 30 ก.ย. 2565 5 1
23 ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาสาย และจำนวนวันลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครู อบต.สะเดาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (ห้วง 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 30 ก.ย. 2565 5 0
24 ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาสาย และจำนวนวันลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (ห้วง 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 30 ก.ย. 2565 5 1
25 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ก.อบต. 04 ม.ค. 2565 19 11
26 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565) 09 ก.ย. 2564 23 2
27 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565) 09 ก.ย. 2564 17 2
28 การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันเวลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ห้วง 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 09 ก.ย. 2564 18 3
29 การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันเวลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ห้วง 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 09 ก.ย. 2564 13 0
30 การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันเวลาที่ไม่อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนหรือต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 09 ก.ย. 2564 26 5
31 มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 26 เม.ย. 2564 9 2
32 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ 02 เม.ย. 2564 20 3
33 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 01 ต.ค. 2563 6 0
34 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 01 ต.ค. 2563 11 3
35 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 01 ต.ค. 2563 10 2
36 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 01 ต.ค. 2563 6 3
37 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 01 ต.ค. 2563 12 3
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 01 ต.ค. 2563 14 8

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.