ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
วันนี้ 0000004
เมื่อวาน 0000012
สัปดาห์นี้ 0000108
เดือนนี้ 0000501
ทั้งหมด 0016374
IP 3.238.71.155
รูปภาพกิจกรรม
โครงการบริหารจัดำการขยะต้นทาง (การคัดแยกประเภทขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ ได้จัดโครงการบริหารจัดำการขยะต้นทาง (การคัดแยกประเภทขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองลุง หมู่ที่ 11 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะต้นทาง การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน และการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recycable Waste Bank) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแนวทางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการขยะมูลฝอยโดยดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้